06-42394029 info@yogasolutions.nl

DE VIER HOEKEN VAN DE WERELD
Als je heden ten dage een Indiaan die is ingevoerd in de mythologie van zijn volk vraagt het universum te beschrijven, zal hij of zij eenvoudigweg een cirkel tekenen met een kruis erdoor. De horizoncirkel met de vier kardinale richtingen.
Dit zijn ‘de vier Grootvaders die het universum voor ons dragen.’ De eerste Grootvader is het oosten, de tweede het zuiden, de derde het westen en de vierde het oosten.


DE WERELD IS EEN CIRKEL – MET EEN KRUIS ERDOOR
De vier windstreken hebben ook in onze cultuur een vaste kwaliteit waarmee we ons gemakkelijk identificeren.
In Europa rekenen we onszelf tot ‘het westen’ en we polariseren sterk met het oosten en het zuiden. De oost-west polariteit schijnt met het vallen van de muur aan belang in te boeten; de controversie tussen het rijke noorden en het arme zuiden begint nu meer aandacht te krijgen.
In deze tekening is het middag – de Zon staat pal zuid hoog aan de hemel. De stippellijn is de Zonnebaan of Dierenriem.
Bewust zijn waar je bent en wie je bent is een oerinstinct. Vanaf het centrale punt kun je naar de hemel kijken en zien waar de Zon staat en waar de Maan en de overige planeten zich bevinden.
De vier windrichtingen leveren een ruime horizon waarbinnen we ons kunnen bewegen. Met andere woorden: astrologie brengt je naar je centrum en maakt je bewust van de ruimte om je heen.
Kennis van de astrologie maakt oriëntatie mogelijk in de wereld, maar ook in jezelf. Niets in deze kosmos hoeft ons vreemd te zijn. De energieën en verschijnselen die we in het groot waarnemen zijn ook in onszelf te herkennen. ‘Zo boven, zo beneden’.

HEMEL EN AARDE
Tussen hemel en aarde, onder de wentelende sterren, speelt zich ons leven af.

De aarde geeft ons een plek om te zijn, onderdak, voedsel en een horizon om ons op te oriënteren. Als stof keert ons lichaam weer terug in haar schoot. Maar, dat stof is sterrenstof; het materiaal waaruit de aarde ooit is ontstaan.
Onder ons is de geduldige aarde; boven ons de weidse hemel. Langs de horizon welft de hemel een koepel van ruimte en licht; hij geeft ons de uren van de dag en de nacht, de maanden en seizoenen, de warmte van de Zon, het licht van de Maan.
In deze persoonlijke levensruimte op aarde – de hemelkoepel die zich over de aarde spant – kunnen we zowel verbondenheid voelen met de aarde (beneden – je gronding) als met de hemel (boven – ‘god’ of ‘het bovenpersoonlijke’).
Als mens kun je zowel problemen hebben om op aarde te zijn als een problematische relatie hebben met ‘boven’. In jezelf de verbinding voelen tussen hemel en aarde is het doel van de meeste wijsheidssystemen, esoterische scholen en richtingen.

 

ORIËNTATIE: KOSMISCH BEWUSTZIJN
Het besef van kosmos als een persoonlijke beleving van hemel en aarde is niet alleen maar een idee. Kosmos zit in elke cel van ons wezen en in onze lichamelijke beleving van ruimte en tijd.
Onze oriëntatie in de ruimte is een puur lichamelijke beleving waarbij we zelden of nooit stil hoeven te staan. Ons hele lichaam is er op toegerust om ons te oriënteren en ons evenwicht te bewaren. Ons oriëntatievermogen – weten waar we zijn en wie we zijn – maar ook ons slaap- en waakritme zou je kosmisch bewustzijn kunnen noemen. Deze fundamentele beleving is immers sterk afhankelijk van het besef van hemel en aarde.
Oriëntatie is van wezenlijk belang om ons in onze kosmos thuis te voelen. Desoriëntatie – niet meer weten waar je bent en wie je bent – is dus eigenlijk een verstoring in kosmisch bewustzijn.
Letterlijk betekent oriëntatie: je op het oosten richten, de plaats waar de Zon opkomt. Vóór de komst van het kompas, dat naar het noorden wijst en het stadslicht dat de sterren onzichtbaar heeft gemaakt was de rijzende dageraad het punt om je leven op te richten.
Dat wil zeggen: het symbool van de terugkeer van het licht, van wederopstanding en hernieuwd geloof, hoop en vertrouwen.
Je Ascendant – het teken dat bij je geboorte rees in het oosten – heeft dus een heel speciale betekenis.

ASTROLOGIE EN DE KOSMOS.
Astrologie is gebaseerd op de oorspronkelijke betekenis van het begrip kosmos – een Grieks woord dat zowel juweel, eenheid als leefomgeving, milieu betekent.
Zoals je ziet bestaat de astrologische kosmos uit
de horizoncirkel rond de plaats op aarde waar wij ons bevinden en
de hemelkoepel die zich daarboven welft.
De mens in zijn persoonlijke leefomgeving staat hierin letterlijk centraal.
In deze kosmos kun je je gemakkelijk oriënteren.


INTUÏTIEVE ASTROLOGIE: DE BELEVING VAN HEMEL EN AARDE
Het medicijnwiel
op de berg Big Horn in Wyoming is het Amerikaanse broertje van Stonehenge.

Op de tekening is de Zonsopgang tijdens de zomer Zonnewende te zien

DE HEMEL LEVEN
Onze voorouders beleefden de ordening van de kosmos en drukten die uit in rituelen. Zij ‘leefden de hemel’ – waarmee besef van tijd, oriëntatie in de ruimte en het gevoel deel te hebben aan de schepping samen hangen.
Steeds gaat het om de beleving van de natuur – de levenbrengende kracht van de Zon, de seizoenen, de complexe bewegingen van de Maan.
Stonehenge, de bekende stenenkrans in Engeland (vanaf ca 2800 voor Chr.) is een ritueel observatorium , zowel voor de zomer- en winterzonnewende als voor de 19-jarige Maancyclus. Het medicijnwiel op de berg Big Horn in Wyoming is het Amerikaanse broertje van Stonehenge. Op de tekening is de Zonsopgang tijdens de zomer Zonnewende te zien. Elk jaar staat de Zon op dat punt vier dagen vrijwel stil alvorens zijn draai te maken en elke dag een stukje noordelijker op te komen.
Dit observatorium is in ca 1100 na Chr. geleden ontstaan en tot de komst van de blanken in gebruik geweest. Het wiel heeft 28 spaken: de Maan-maand minus de dag van de nieuwe Maan als ze onzichtbaar is.
Rondom het wiel zijn verder observatieposten voor het rijzen van de heldere sterren Aldebaran, Rigel, Sirius en Formalhaut. Om een dergelijk observatorium in te richten is jarenlange nauwkeurige observatie nodig.
Voor ons zijn de zomer en winter Zonnewende (Sint Jan en Kerst) lege rituele geworden. Kerst wordt nog steeds op de vierde dag na het solstitium (de zonnestilstand) gevierd – al weet vrijwel niemand meer waarom. De juiste tijd ervoor is zonsopgang. Want dan is het duidelijk: de Zon beweegt weer naar het zuiden en het licht keert terug in de wereld.

DE KOSMOS IS EEN WIG-WAM
Zonnedans-hut, Oglala Sioux, naar Paul Goble.

De opening is gericht naar de opgaande Zon.
Zwarte Eland (Black Elk), een van de laatste grote medicijnmannen, beschrijft het ritueel als volgt.
“De Zonnedans rond de centrale mast tijdens de zomer Zonnewende vernieuwt het hart.”
De cirkel met 28 palen stelt de totale schepping voor en de centrale mast is zowel de aardas (deaxis mundi – de ruggengraat van de wereld) als de Zon.
Tal van mythologieën benadrukken het universele van deze beleving.
De Scandinavische mythologie kent de boom Yggdrasil (letterlijk: ik-drager); de Zonneboom die de wereld draagt.
Midden in het Paradijs staat de Levensboom.
Zon en aardas weerspiegelen zich in ons lichaam: ons hart en onze ruggengraat; zetel en drager van ons ik. De Zonnedans stemt de innerlijke fluitspeler af op de harmonie der sferen.
Het idee van een centrum, de axis mundi, de navel van de wereld met een centrale boom of paal die een schaduw werpt en het op de een of andere manier bevruchten, vernieuwen of vullen met levenskracht van dit centrum door de Zon blijkt een universeel gegeven.
Elke obelisk, totempaal, centrale mast in een Zonnedanshut en elke zonnewijzer is tegelijk symbool van de relatie Zon-Aarde en die van Zon-zelf-ruggegraat.

DE MAGIËR
We worden een magiër als we onszelf niet verliezen in de onze binnenwereld of in onze buitenwereld.

De magiër geeft zichzelf een plek door de zes richtingen uit te zetten: boven, beneden, voor en achter, links en rechts.

Je kunt ook zeggen dat hij geleerd heeft zichzelf te gronden en zijn aura – zijn eigen ruimte – te kennen en te onderhouden.
Deze ‘magische cirkel’ zorgt niet alleen voor bescherming, maar maakt dat krachten verzameld kunnen worden die buiten de cirkel verloren zouden gaan.
De cirkel omspant de plaats van handeling en wordt een rituele ruimte, een afgebakend vormveld.
De meditatiekamer, de therapieruimte, de kring in een leergroep, de vergadertafel en de horoscooplezing is ook zo’n ruimte waar de dingen kunnen gebeuren.
Emoties, beelden van goed of afkeuring, bemoeienis van anderen zijn psychische realiteiten.
Ze kunnen hier gestalte aannemen; ze krijgen een plaats, een gezicht en een naam.
Dit maakt het mogelijk een verhouding aan te gaan met de krachten die worden opgeroepen.
Je kunt jezelf nu eenmaal niet vereenzelvigen met iets wat ongedifferentieerd is. Bovendien geeft de magische cirkel ruimte en afstand, zodat we de zaak kunnen overzien en een dialoog mogelijk wordt.
Zelfs de duivel heeft, hoewel we op onze hoede moeten blijven, bij nadere kennismaking vaak van die verrukkelijke rode oortjes of een gekke bek. Alles wat zich aandient om gekend te worden is onze aandacht waard.

Complete film “Crossing Over A New Beginning”

De film onderzoekt onder andere de galactische uitlijning, het ontwaken van bewustzijn, de cycli van de evolutie, ons binair zonnestelsel, het veroorzaken van angst door de media, en wie daarachter zit, liefde versus angst en nog veel meer.